Algemene voorwaarden Davinci PT

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en communicatie van Davinci PT zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Davinci PT: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zeemanstraat 37, 2991XR te Barendrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70427739.
 2. Wederpartij: eenieder met wie Davinci PT een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Davinci PT en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst/Pakket: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst waarmee Davinci PT zich jegens de Wederpartij voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het geven van een bepaald aantal trainingen, inclusief de uitdrukkelijk bedongen bijbehorende diensten, zoals de levering van voedings- en trainingsschema’s op maat.
 5. Training: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door Davinci PT voor de wederpartij te verzorgen trainingssessie op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
 6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Davinci PT en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels het door de Wederpartij ondertekende inschrijfformulier. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is mede bedongen ten behoeve van de bij Davinci PT werkzame personal trainers en andere medewerkers. De personal trainers c.q. andere medewerkers kunnen jegens de Wederpartij dan ook een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Elk aanbod van Davinci PT tot het aangaan van een Overeenkomst is vrijblijvend. Davinci PT is nimmer verplicht een Overeenkomst met de Wederpartij te sluiten.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Davinci PT dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Voor totstandkoming van de Overeenkomst is vereist dat de wederpartij het door Davinci PT aangeboden inschrijfformulier invult en ondertekent. De Wederpartij staat ervoor in dat dit inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, pas tot stand op het moment dat het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend door Davinci PT is ontvangen.
 4. De aan de Wederpartij toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en Kunnen zonder voorafgaande instemming van Davinci PT niet worden overgedragen aan derden.

Artikel 4. | Duur en inhoud van overeenkomsten

 1. Het overeengekomen pakket geeft de wederpartij recht op deelname aan het uitdrukkelijk overeengekomen aantal trainingen. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is een pakket geldig voor de duur van één jaar, na verstrijken waarvan de overeenkomst van rechtswege eindigt zonder dat opzegging is vereist.
 2. Indien als gevolg van het corona-virus de overheid beslist dat de sportschool geheel gesloten moet blijven (lockdown) wordt de geldigheidsduur van het pakket conform het vorige lid, verlengd met deze periode van sluiting.
 3. Gedurende de geldigheidsduur als bedoeld in het vorige lid, maakt de wederpartij aanspraak op het uitdrukkelijk overeengekomen aantal Trainingen per week. Het is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 5, toegestaan af te wijken van het uitdrukkelijk overeengekomen aantal trainingen per week, met dien verstande dat indien de looptijd van het Pakket is verstreken, de Wederpartij niet langer aanspraak op deelname aan trainingen, ook niet indien het overeengekomen aantal trainingen nog niet is verbruikt.
 4. De wederpartij dient zich voor de trainingen aan te melden conform het bepaalde in artikel 5.
 5. Trainingen worden verzorgd op locatie van Davinci PT.
 6. Trainingen worden verzorgd door een door Davinci PT aangewezen personal trainer. Davinci PT behoudt zich te allen tijde het recht voor een andere personal trainer aan de wederpartij toe te wijzen.

Artikel 5. | Aan- en afmelden voor trainingen

 1. Aanmelding voor trainingen door de wederpartij dient mondeling (telefonisch of in persoonlijke aanwezigheid van partijen) of via WhatsApp te geschieden. Aanmelding geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van een personal trainer. Afmelding voor trainingen geschiedt per mail, mondeling (telefonisch of in persoonlijke aanwezigheid van partijen) of via WhatsApp, uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende training.
 2. In geval de wederpartij zich niet tijdig afmeldt voor een training, is Davinci PT gerechtigd de training van het tegoed uit het pakket af te schrijven, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende training of enige financiële compensatie.

Artikel 6. | Verplaatsing van trainingen door Davinci PT

Davinci PT spant zich in geplande Trainingen doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht genoodzaakt zijn Trainingen te verplaatsen. In geval Davinci PT een Training wenst te verplaatsen, doet Davinci PT daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Wederpartij. Vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Training wordt verplaatst, geschiedt in onderling overleg met de Wederpartij.

Artikel 7. | Algemene bepalingen voor deelname aan trainingen

 1. De wederpartij dient zich te houden aan de eventuele huisregels van de trainingslocatie.
 2. De wederpartij dient tijdens elke Training gepaste sportkleding te dragen. Voorts dient de Wederpartij gebruik te maken van schone en uitsluitend voor binnengebruik bestemde sportschoenen. Davinci PT kan de Wederpartij adviseren omtrent de voor de trainingen meest geschikte kleding en schoenen.
 3. Davinci PT verzorgt elke Training naar beste inzicht en vermogen. Davinci PT verbindt zich echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Davinci PT staat nimmer in voor de resultaten die de Wederpartij met het volgen van de Trainingen beoogt te behalen.
 4. De Wederpartij verklaart door deel te nemen aan de Trainingen dat zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om daaraan deel te nemen en de instructies van de personal trainer zonder schade voor haar gezondheid op te volgen. De Wederpartij garandeert dat zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om de Trainingen te volgen en dat de Trainingen nietschadelijk zijn voor haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie. Deelname aan de Trainingen en gebruik van de door Davinci PT beschikbaar gestelde trainingsmaterialen, geschiedt uitsluitend op eigen risico van de Wederpartij. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Davinci PT, aanvaardt Davinci PT ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Het bepaalde in het vorige lid geldt ook indien door de wederpartij aan Davinci PT is medegedeeld dat de wederpartij medische, lichamelijke of geestelijke klachten heeft. Davinci PT zal op basis van de eventuele mededeling als bedoeld in de vorige zin naar beste inzicht en vermogen adviseren om al dan niet deel te nemen aan de trainingen, echter blijft het de eigen verantwoordelijkheid van de wederpartij om te besluiten aan de trainingen deel te nemen. Bij twijfel of het verantwoord is aan de Trainingen deel te nemen, dient de wederpartij voorafgaand haar arts of therapeut te raadplegen.

Artikel 8. | Overmacht

 1. Davinci PT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Davinci PT bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te declareren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9. | Opschorting en ontbinding

 1. Davinci PT is, indien de tekortkoming van de wederpartij zulks redelijkerwijs rechtvaardigt, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; dan wel na het sluiten van de overeenkomst Davinci PT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. De wederpartij maakt geen aanspraak op enige kwijtschelding of restitutie omdat Davinci PT de overeenkomst op grond van dit artikel opschort of ontbindt.
 3. Indien Davinci PT de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Davinci PT nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 10. | Prijzen en betalingen

 1. Alle door Davinci PT vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen zijn inclusief BTW.
 2. De totaalprijs van het pakket is bij het aangaan van de overeenkomst volledig verschuldigd. Davinci PT is niet eerder gehouden de wederpartij tot een training toe te laten voor zolang de wederpartij in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Davinci PT rustende betalingsverplichting.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Davinci PT aangewezen wijze, middels overboeking dan wel contant. Betaling middels overboeking dient, onverminderd het bepaalde in lid 2, te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 2, over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

Artikel 11. | Aansprakelijkheiden vrijwaring

 1. Davinci PT draagt, onverminderd het bepaalde in artikel 7.4 en 7.5, geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij aan Davinci PT verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Davinci PT kan worden toegerekend. Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico van de wederpartij. Davinci PT is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een training. De wederpartij vrijwaart Davinci PT van al haar aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
 2. Davinci PT draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van de personal trainer, al dan niet onjuist en/of onvolledig, door de wederpartij zijn opgevolgd.
 3. Voedings- en trainingsschema’s worden door Davinci PT naar beste inzicht en vermogen samengesteld. Het gebruik van deze schema’s is evenwel voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 4. De wederpartij vrijwaart Davinci PT van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de wederpartij of van goederen die door de Wederpartij zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Davinci PT aangeboden diensten.
 5. Mocht Davinci PT, ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Davinci PT, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Davinci PT hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Davinci PT ter zake vervalt.
 6. De aansprakelijkheid van Davinci PT is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Davinci PT betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Davinci PT nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Davinci PT daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Davinci PT dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 7. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Davinci PT op de trainingslocatie beschikbaar gestelde (trainings)materialen en overige eigendommen van Davinci PT of derden.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Davinci PT.

Artikel 12. | Slotbepalingen

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplichtzich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
CONTACT
Davinci PT
Zeemanstraat 37
2991 XR Barendrecht
 • KvK:70427739
 • BTW:NL 0022 26 570 B76
 • IBAN:NL93 INGB 0008 1536 21
KLANTTEVREDENHEID
Klanten waarderen onze inzet op Google met een:
10
Vragen? Bel ons:
+316 18 87 31 86
Copyright © 2018 - 2024 Davinci PT | Alle rechten voorbehoudenAlgemene voorwaarden